TRANSPORT TLENU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TRANSPORT TLENU

cząsteczki O,, które w wyniku dyfuzji przeniknęły przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową rozpuszczają się w osoczu krwi. Z osocza krwi O, dyfunduje do wnętrza erytrocytów, gdzie w sposób odwracalny łączv się z atomami żelaza hemoglobiny. Dezoksyhemoglobina w wyniku wiązania O, przekształca się w oksyhemoglobinę. Hemoglobina jest białkiem mającym zdolność odwracalnego wiązania tlenu. Krew tętnicza zawiera około 20 ml O/cli około 98,5°o tej objętości jest związane z hemoglobiną, reszta tzn. 1,5% jest fizycznie rozpuszczona w osoczu. Wysycenie hemoglobiny to parametr, który określa, w jakim procencie hemoglobina jest wysycona tlenem. Cząsteczka hemoglobiny może połączyć się z czterema cząsteczkami O,. Ilość O, związana z hemoglobiną zależy od prężności O, (PO,). Źródłem sity napędowej decydującej o wielkości wysycenia hemoglobiny tlenem jest prężność O, w końcowvm odcinku pęcherzykowych naczyń włosowatych. W warunkach fizjologicznych prężność O, w naczyniach włosowatych jest równa ciśnieniu cząstkowemu O, w powietrzu pęcherzykowym. Prężność O, we krwi tętniczej na poziomie morza wynosi 85-100 mmHg. Przy tych wartościach prężności O, hemoglobina jest wysycona w 96-98%. Strefa wiązania oksyhemoglobiny ma przebieg typu plateau, która rozpoczyna się przy prężności O, przekraczającej 60mmHg. Faza ta odgrywa rolę marginesu bezpieczeństwa dzięki niej przebywanie na umiarkowanych wysokościach, choroby płuc niepowodujące spadku prężności O, poniżej 60 mmHg nie powodują istotnego zmniejszenia ilości tlenu przenoszonego przez hemoglobinę. W wyniku ciągłego zużywania tlenu do wytwarzania związków wysokoenergetycznych prężność O, na poziomie tkanek jest niska. Im większa dyfuzja tlenu do tkanek, tym znaczniejsze jest więc obniżenie prężności O, we krwi naczyń włosowatych. W mieszanej krwi żylnej prężność O, wynosi około 40 mmHg, przy tej prężności O, hemoglobina jest wysycona mniej więcej w 75 /o. Z każdych 100 ml krwi przepływającej przez naczynia włosowate krążenia dużego średnio uwalnianych jest około 4,5 ml O,, dyfundującego do tkanek.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.