REPOZYCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


REPOZYCJA

nastawienie; odtworzenie warunków anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) lub powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić prawidłowe ustawienie uszkodzonych elementów układu ruchu, które po wygojeniu umożliwiają podjęcie normalnej funkcji. R. uzyskuje się metodami nieoperacyjnymi (klasyczne, zachowawcze) głównie dzięki zastosowaniu wyciągu (trakcji) w osi kończyny i następnie odwróceniu kierunku przemieszczenia. Ustawienie odłamów lub kości jest możliwe dzięki zachowanym przyczepom tkanek miękkich przenoszących odpowiednio przyłożone siły. Nastawienie takie może być jednoczasowe w znieczuleniu manualnie lub długotrwałe z zastosowaniem wyciągu szkieletowego działającego przez dłuższy czas na unieruchomionego w łóżku chorego. W nastawieniu operacyjnym możemy użyć metody otwartej,kiedy odłamy zostają odsłonięte i rękoma chirurga, bezpośrednio lub przy użyciu odpowiednich kościotrzymaczy ustawione w pozycji anatomicznej lub metody zamkniętej, kiedy nastawienie odbywa się jak w metodzie klasycznej, pod kontrolą monitora radiologicznego, a w dalszej kolejności wprowadza się implantu bez otwierania miejsca złamania (metody minimalnie inwazyje np. gwoździowanie śródszpikowe kości długich). Nastawione (zdeponowane) elementy układu ruchu muszą zostać przez jakiś czas unieruchomione celem wygojenia. Uzyskuje się to w sposób nieoperacyjny np. stosując opatrunki gipsowe lub ortezy oraz wyciągi szkieletowe, a można też w sposób operacyjny wprowadzając w kości różnorodne implanty. Nastawienie odłamów kostnych lub zwichnięć (a tych w szczególności) powinno być dokonane jak najwcześniej po urazie; z czasem R. jest coraz trudniejsza, a powikłań obrażeń coraz więcej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.