KALORYMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KALORYMETRIA

metoda pomiaru wydatku energetycznego organizmu. K. bezpośrednia polega na pomiarze całkowitej ilości ciepła wytworzonego przez organizm. Badanie przeprowadzane jest w izolowanych termicznie komorach zwanych kalorymetrami. Ciepło wydzielane przez badanego pochłaniane jest przez przepływającą wodę. Mierzona jest różnica temperatury wody wchodzącej i wychodzącej z komory. K. pośrednia - bardziej rozpowszechniona. Zasada badania polega na określeniu zależności między ilością tlenu zużywanego przez organizm a ilością energii uwalnianej podczas procesu utleniania. Wyniki obu metod badania są porównywalne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.