HOMEOSTAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMEOSTAZA

zdolność organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich parametrów (równowagi dynamicznej), zapew­niają to mechanizmy regulacji (homeostatyczne), czynniki zewnętrzne zakłócające regulację (choroba, starzenie się, czynniki fizyczne) pro­wadzą do zaburzenia równowagi. Uzależniona jest od prawidłowego działania wszystkich orga­nów wewnętrznych z osobna i nadrzędnej re­gulacyjnej roli układu nerwowego. Warunkiem niezbędnym dla utrzymania H. jest sprzężenie zwrotne ujemne (efekt działania bodźca zmniej­sza jego natężenie). Niekiedy pozytywny wpływ regulacyjny zapewnia mechanizm dodatnie­go sprzężenia zwrotnego (np. rozciąganie szyjki macicy przez rodzącą się główkę płodu powo­duje zwiększenie siły skurczu mięśni macicy i przyspieszenie porodu). Przekształcenie sprzę­żeń zwrotnych ujemnych w dodatnie powodu­je narastanie zaburzeń H. W ten sposób zostaje uruchomione tzw. błędne koło. Jest to częsty patomechanizm wielu chorób i stopniowo na­rastających, samonapędzających się nieprawi­dłowości. Zaburzenia H. prowadzą do chorób, a w dalszej kolejności do zgonu. W nowocze­snym ujęciu H. nazywana jest homeodynamika dla podkreślenia że organizm żywy funkcjonu­je w sposób dynamiczny, według zasad dynami­ki nieliniowej (teoria chaosu) i nigdy nie osiąga stanu idealnej równowagi, ani też zapewnić nie­zmiennej wartości jakiegokolwiek parametru fi­zjologicznego. Jeżeli zmienność parametrów maleje np. w miarę starzenia, oznacza to gorszą sprawność funkcjonalną organizmu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.