HOMEOPATIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMEOPATIA

metoda mająca za zadanie leczyć poprzez podawanie substancji, które w większych dawkach wywołują objawy cho­robowe (trucizn) podobne do danej choroby, w takim rozcieńczeniu, jakie nie powoduje ujem­nych skutków dla zdrowia. Postępowanie takie podyktowane jest zasadą (łac.) similia similibus curantur - podobne leczy podobne; substancja, która w większym stężeniu powoduje w organi­zmie określone objawy, w małych ilościach leczy te objawy wywołane przez jakąkolwiek choro­bę (stosuje się taki lek, który wywołuje objawy identyczne jak leczona choroba). Homeopa­tia powstała w XIXw, wynaleziona została przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Posługuje się specyficznymi postaciami leku: po­tencje, paranalewki, globulki. Metoda ta została zdezawuowana badaniami naukowymi, jako ra­cjonalnie bezsensowna. Eufemistycznie należy do dziedziny tzw. medycyny niekonwencjonal­nej. Stosowane rozcieńczenia rzędu 10"20-10"30 sprowadzają się do podawania czystego rozpusz­czalnika lub substancji wypełniającej np. globulki. Zdaniem zwolenników tej metody leczenia isto­tą technologii produkcji leków homeopatycznych jest, oprócz rozcieńczania, wielokrotne wstrzą­sanie wodnym roztworem substancji mającej le­czyć (dynamizacja leku). Wiara homeopatów opiera się m.in. na badaniach Francuza J. Bene-veniste, który za swoje osiągnięcia uhonorowa­ny został przez Uniwersytet Harvarda nagrodą Ig-Nobla (corocznie przyznawana za najbardziej niedorzeczne doniesienia naukowe). Przygoto­wanie popularnego preparatu homeopatyczne­go oscillococcinum z wyciągu z serca i wątroby dzikiej kaczki polega na: rozcieńczeniu ekstrak­tu z tych narządów w stosunku 1:100 i ope­rację taką powtarza się 200 razy (w ten sposób 1 cząsteczka z kaczej wątroby przypada na 10400 cząsteczek wody, co jest naukowo niemożliwe -preparatyka taka kończy się uzyskaniem czystej wody). Powstała woda jest zdaniem Benebeniste obdarzona leczniczą pamięcią, czyli niema­terialną zdolnością leczniczą (woda taka ma być skuteczna dzięki zachowaniu pierwotnych wibracji, czyli echa związku chemicznego, kiedyś w tej wodzie rozpuszczonego - pamięć wody). Inną ważną zasadą H. jest wiara, że na każdą choro­bę jest tylko jeden lek. Warto jednakże pamiętać, że zasada działania szczepionek jest bardzo po­dobna do zasad homeopatii, sam Hahnemann miał wiele sukcesów leczniczych i nadal wie­lu ludzi wierzy (doznając na sobie) w lecznicze działanie homeopatii.

Zobacz również, zioła HOMEOPATIA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.