HISTONY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISTONY

grupa drobnych białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół którego owija się DNA
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.