HISTIOCYTOZA X

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISTIOCYTOZA X

grupa zaburzeń obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera-Siwego (histiocytoza ostra, złośliwa). Choroba o niezna­nej przyczynie, wywołana nadmiernym rozplemem histiocytów. Ziarniniakowe zmiany mogą występować w wielu narządach, zwłaszcza w płucach i kościach. Początkowo namnażają się histiocyty, a następnie tkanki nacieczone zo­stają granulocytami kwasochłonnymi, co prowa­dzi do zwłóknienia narządów. Ogniska kostne choroby przypominają ogniska nowotworowe. Histiocytoza ostra występuje u małych dzieci i zwykle prowadzi do zgonu. Zajęte są skóra, węzły chłonne, kości, wątroba i śledziona. Hi­stiocytoza przewlekła często rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i najczęściej dotyczy płuc i kości. Ziarniniak kwasochłonny pojawia się najczęściej w średnim wieku, zmiany doty­czą gł. płuc i kości. Choroba zlokalizowana jest najczęściej w sklepieniu czaszki. Zmiany mogą występować mnogo, w nielicznych przypad­kach przebieg choroby jest złośliwy. Zgon nastą­pić może również w wyniku zwłóknienia płuc, lecz czasami dochodzi do samoistnego wylecze­nia (podobnie w postaci przewlekłej). Leczenie: chirurgiczne, kortykosterydy

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.