HIPOTERMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOTERMIA

obniżenie temperatury ciała; or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest przez podwzgórze. Impulsy nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie procesy termoregulacyjne (podwyższenie lub
obniżenie). W otoczeniu o bardzo niskiej tempe­raturze, szczególnie w środowisku wodnym, wy­twarzanie ciepła w procesach metabolicznych nie jest w stanie pokryć strat. Należy odróżnić ogólne wyziębienie od zmian miejscowych pro­wadzących do odmrożenia. Utrata ciepła nastę­puje przez przewodzenie (mokra odzież, kontakt z metalem), konwekcję (odbieranie ciepła przez wiatr) i promieniowanie. Podatność na szkodliwe działanie zimna zwiększają: odwodnienie, nie­które leki lub alkohol, zaburzenia świadomości, wyczerpanie, niedokrwistość. Bardziej narażone są też małe dzieci i osoby starsze. U osób wraż­liwych niebezpieczna może być już temperatu­ra 10-15°C. Objawami są ospałość, niezborność ruchów, drażliwość, omamy, zwolnienie lub za­trzymanie oddechu, niemiarowości i zatrzymanie akcji serca. Prawidłowe leczenie z ogrzewaniem organizmu może doprowadzić do ozdrowienia nawet osoby z temperaturą ciała nie przekra­czającą 29°C. Szczególną ostrożność należy za­chować podczas transportowania chorego, gdyż serce w H. jest nadwrażliwe na wstrząsy co może doprowadzić do śmiertelnej arytmii. Do zgonu dochodzi też na skutek hamowania czynności oddechowej oraz uszkodzenia wątroby i nerek, a także zakłócenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Pojawiające się dreszcze są próbą pod­niesienia temperatury poprzez częste skurcze mięśniowe prowadzące do wzmożenia meta­bolizmu i wytwarzania ciepła. U ludzi w pode­szłym wieku, zdrowych, stwierdza się czasami, obniżenie temperatury ciała do 35°C - hipoter­mia przypadkowa. Przyczyną jej powstania jest związane z wiekiem upośledzenie reakcji na­czyń ioruchowych w skórze (wzrost utraty cie­pła), opóźnienie występowania i zmniejszenie nasilenia reakcji metabolicznych wyrównaw­czych (drżenia mięśniowe) oraz pogorszenie możliwości percepcji temperatury otoczenia. H. przypadkowa jest poważnym zagrożeniem życia osób starszych. H. wykorzystuje się w chirurgii przy wykonywaniu operacji serca. Spowolnienie reakcji oziębionego organizmu doprowadza do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego organizmu, korzystnego po zatrzymaniu pracy serca
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.