HIPERBARIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERBARIA

oddychanie powietrzem o pod­wyższonym ciśnieniu; zwiększa to pracę odde­chową, np. podczas nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma więk­szą lepkość i opór dróg oddechowych podczas jego przepływu jest większy. H. zwiększa ciśnie­nie parcjalne wszystkich gazów we krwi i płynach ustrojowych. Wzrost ciśnienia tlenu we krwi tęt­niczej o 1 atmosferę (zanurzenie nurka poniżej 10m) może u niektórych osób spowodować skur­cze mięśni i w rezultacie utonięcie. Przy długo­trwałym oddychaniu w warunkach H. pojawić się mogą objawy zatrucia tlenem pod postacią kasz­lu, duszności i obrzęku płuc. Objawy takie grożą również w lotach kosmicznych. Na dużych głę­bokościach pojawia się toksyczne, narkotyczne działanie azotu (zaburzenia orientacji, omdlenie - narkoza azotowa). Przejście z H. do oddycha­nia powietrzem o normalnym ciśnieniu (wynu­rzanie się nurków z dużych głębokości) stwarza szczególnie niebezpieczną sytuację - zespół de­kompresji (-> kesonowa choroba).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.