HIGIENA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIGIENA

wiedza o wpływach środowiska ma­terialnego i społecznego oraz zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania człowieka czynników niekorzystnych dla zdrowia i wprowadzania bądź umacniania czyn­ników pozytywnych. Wiedza i zalecenia H. są przyswajane z dorobku różnych dziedzin medy­cyny i pozamedycznych oraz z prowadzenia wła­snych badań. H. psychiczna jest wydzieloną z H. ogólnej dziedziną zajmującą się ustaleniem norm i prawidłowości w zakresie zdrowia psychiczne­go jednostek i grup społecznych oraz tworzeniem środków zapobiegających zaburzeniom zdro­wia psychicznego. H. szkolna zajmuje się ochro­ną i poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci w wieku szkolnym, zarówno tych żyjących w środowisku domowym, jak i tych z zakładów wychowawczych (internaty, bursy, domy dziecka, domy poprawcze).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.