HEMATOPOEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMATOPOEZA

hemopoeza; wytwarzanie elementów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona i grudki chłonne przewodu pokarmowego, wytwa­rzają limfocyty. Wżyciu płodowym H. ma miejsce
w wątrobie i śledzionie. U dzieci szpik czerwony obejmuje całą przestrzeń jam szpikowych i objęto­ścią dorównuje szpikowi osób dorosłych. Od 4rż. w jamie szpikowej pojawiają się komórki tłuszczo­we (żółty szpik kostny), około 20r.ż. szpik czerwo­ny obecny jest tylko w nasadach kości długich oraz w kościach płaskich (czaszka, miednica, kręgi). Około 40r.ż. jego objętość zmniejsza się o ko­lejne 50%. W szpiku czerwonym znajduje się zrąb odgrywający rolę rusztowania i mikrośrodowiska dostarczającego niezbędnych czynników stymulujących wzrost, różnicowanie i dojrzewa­nie komórek hematopoetycznych. Układ zatok z centralnymi naczyniami żylnymi odprowadza do krążenia gotowe elementy morfotyczne, które przedostały się z gniazd komórek hematopoetycz­nych, otoczonych zrębem. Wszystkie komórki krwi wywodzą się z komórki pluripotencjalnej pnia (komórka macierzysta), która dzieląc się dostarcza jednej potomnej komórki pl u ri potencjalnej (zasila pulę komórek macierzystych, utrzymując ich sta­łą liczbę) oraz drugą, która wchodzi w cykl podzia­łów i różnicowania do odpowiedniego elementu morfotycznego w zależności od aktualnych po­trzeb organizmu (pod wpływem czynników mo­dulujących uwalnianych przez komórki zrębu). Powstają dwie główne linie komórkowe: limfoidalna dająca początek limfocytom B szpikowym (bez stymulującego udziału antygenu) oraz lim­focytom T przechodzącym w celu dalszego doj­rzewania do grasicy, mieloidalna dająca początek krwinkom białym o typie granulocytów i monocytów oraz płytkom krwi, czerwonym ciałkom i eozynocytom. We wczesnych fazach rozwoju, morfologia komórek jest bardzo zbliżona, różnią się jednak między sobą antygenami powierzch­niowymi (można je rozróżnić przy użyciu odpo­wiednich przeciwciał -> erytropoeza).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.