HARTOWANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HARTOWANIE

zwiększanie odporności na niekorzystny fizjologicznie bodziec na skutek po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja oraz reakcja na niedokrwienie płatów skórnych. Zjawisko to jest wykorzystywane w chirurgii re­konstrukcyjnej do przyspieszenia tworzenia no­wych naczyń krwionośnych w płacie skórnym pokrywającym ubytek tkanek, po powtarzanym zaciskaniu jego szypuły zaciskiem naczyniowym. Powtarzające się epizody niedokrwienia stymu­lują rozwój nowych naczyń i rozszerzenie do­tychczasowych oraz umożliwiają ostateczne odcięcie płata od miejsca dawczego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.