HAPLOIDALNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAPLOIDALNOŚĆ

określenie dotyczące sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zestaw chromosomów, gdy zle­wają się podczas zapłodnienia, powstała zygota posiada zestaw pełen (diploidalny), a w powsta­łych parach jeden chromosom jest pochodzenia matczynego, a drugi ojcowskiego. Komórki ha-ploidalne powstają w wyniku mejozy z komó­rek diploidalnych
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.