grzybica żołądka

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


grzybica żołądka

Rozmowa z lek. med. Wojciechem Urbaczka, pediatrą

Dlaczego przewód pokarmo­wy jest tak ważną częścią naszego organizmu?

Z mojej 27-letniej praktyki lekar­skiej wynika, że nie można wyle­czyć żadnej choroby, jeśli przewód
pokarmowy funkcjonuje niepra­widłowo. Nie można także mó­wić o jakimkolwiek procesie uod­porniania, jeżeli nie zadbało się w nim o równowagę. Według mo­ich
spostrzeżeń, w zastraszającym tempie wzrasta liczba osób cho­rych na dysbiozę jelit (zaburzenie flory bakteryjnej), których proble­mem jest burzliwy wzrost drożdżaków białych w przewodzie pokar­mowym. Drożdżaki te współist­nieją z innymi przedstawicielami flory jelitowej i w stanach fizjolo­gicznych wspomagają procesy fer­mentacji.

Kiedy w takim razie stają się groźne dla organizmu?
W wyniku zaburzeń w organi­zmie dochodzi również do zabu­rzenia pracy przewodu po­karmowego, wówczas nastę­puje nadmierne namnażanie się drożdżaków. Czynniki, które doprowadzają do kandydozy (zakażenia drożdżakowego), to przede wszyst­kim olbrzymia ilość anty­biotyków, przepisywanych lekką ręką przez lekarzy, po­dawanie hormonów sterydo­wych, środków antykoncep­cyjnych, dieta z dużą ilością cukru oraz węglowodanów rafinowanych oraz rtęć i sre­bro zawarte w plombach den­tystycznych, osłabiających układ odpornościowy.

Jak rozpoznać kandydozę?
Chorzy, nie mając poję­cia o tej chorobie, cierpią na przemęczenie, senność, brak koncentracji, bóle brzu­cha, nawracające biegunki,
wzdęcia, a także przy obni­żonej odporności, na infek­cje dróg oddechowych, mo­czowych, narządów płcio­wych. Dysbioza jelit oraz grzybica mają olbrzymi wpływ na przebieg wszyst­kich procesów immunolo­gicznych oraz alergicznych w naszym organizmie. Wy­eliminowanie tych schorzeń pomaga dopiero w skutecz­nym leczeniu innych cho­rób. Pamiętajmy, że jelita stanowią 80 proc. naszego układu immunologicznego (kilka kilogramów węzłów chłonnych), a uzdrowie­nie procesów zachodzących w przewodzie pokarmowym prowadzi dopiero do sukce­su terapeutycznego.

Czy Alveo może wspomóc pro­ces leczenia chorób przewodu pokarmowego?
Alveo idealnie normalizuje zabu­rzenia flory bakteryjnej przewo­du pokarmowego, doprowadzając do osiągnięcia równowagi biolo­gicznej w jelitach.

Do jakiego typu schorzeń może prowadzić brak równowagi bio­logicznej w przewodzie pokar­mowym i jelitach?
W naszym przewodzie pokar­mowym przy procesach gnilnych bardzo szybko rozmnażają się bakterie Clostridium. To one ra­zem z kwasami żółciowymi two­rzą karcinogenne substancje (metylocholantry), które - jak ostatnio udowodniono - są odpowiedzial­ne za powstawanie raka okrężnicy. Także bakterie Pseudomonas i Pro­teus, należące do bakterii gnilnych, gdy zaczynają dominować, docho­dzi do wydzielania dużych ilości amoniaku. Wówczas odczyn pH zmienia się na zasadowy i docho­dzi do uporczywych zaparć i po-
wstawania wielu substancji rakotwórczych, oddziaływa­jących na jelita. Poza tym amoniak działa toksycznie na wątrobę. Gdy ona nie mo­że poradzić sobie z odtruwa­niem, dochodzi do przenika­nia amoniaku do tkanki mó­zgowej, wówczas pojawia się zespół wątrobowo-mózgowy, objawiający się złym samo­poczuciem, zmęczeniem, za­burzeniami myślenia i kon­centracji oraz zmniejszoną odpornością na stres.

Czy Alveo może nam pomóc w odzyskaniu owej równowagi?
Jeśli mamy do czynienia z pod­wyższonym odczynem zasadowym w organizmie, oznacza to niedobór fizjologicznych lakto i bifidobakterii, które nie mogą się prawidło­wo rozwijać w środowisku zasado­wym. Ażeby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować, środo­wisko w jelitach musi być kwaśne. Po usunięciu gnilnej flory bakte­ryjnej Alveo pomaga je odtworzyć. Nie oznacza to, że suplement le­czy dysbiozę jelit i grzybicę. Bakte­rie gnilne beztlenowe, wywołujące te choroby, należy usunąć. Pomo­gą w tym preparaty naturalne, któ­re wspomagają wytwarzanie w je­litach tlenu, dzia­łającego zabójczo na bakterie bez­tlenowe i nie ma wówczas potrze­by stosowania antybiotyków. Po takiej kuracji należy wprowa­dzić żywe kultu­ry pałeczek kwa­su mlekowe­go oraz Alveo, by utrzymać prawidło­we środowi­sko w jeli­tach i chro­nić przed nawrotami choroby.
- Czy leczenie antybiotykami może być je­dyną przyczyną dysbiozy jelit?

W jaki sposób jeszcze leczy­my dysbiozę jelit i grzybicę?
Grzyby, a zwłaszcza drożdżaki, uwielbiają węglowodany. Aby terapia była skuteczna, oprócz podawania Alveo należy ogra­niczyć spożycie węglowodanów, zwłaszcza tych, które szybko się wchłaniają, np. słodyczy, potraw mącznych, słodkich napojów oraz alkoholu. Należy także wy­kluczyć ser biały i sery pleśnio­we, piwo oraz ciasta. W leczeniu drożdżaków wielką rolę spełnia podawanie witamin z grupy B, witamin A i C oraz cynku, sele­nu, magnezu, manganu i kwasu mlekowego, a także dużych ilo­ści czosnku.
- Chorobę tę mogą również wywołać dodatki spożywcze. Należą one I do pseudo alergenów i do­prowadzają do nasilenia I procesów immunologicznych w jelitach. Powodują, | że wiązania między czer­wonymi ciałkami krwi sta­ją się przepuszczalne i du­że molekuły pokarmowe przedostają się do naczyń limfatycznych ściany jelit, a następnie do krwiobiegu. To doprowadza do nietole­rancji organizmu i szybkiego postępowania procesu alergizacji. W uszczelnieniu przewodu pokarmowego pomaga także suplementacja Alveo.

Co robić, by nie dopuścić do nawrotu choroby?
Oczywiście pić Alveo, stoso­wać odpowiednią dietę oraz probiotyki (preparaty ułatwiają­ce trawienie), których używanie w kuracjach antybiotykowych jest bezwzględnie konieczne.

Rozmawiała Anna Szulc

żródło-czasopismo: zdrowie i sukces
Zobacz również, zioła grzybica żołądka:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.