GUILLAINA-BARREGO ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GUILLAINA-BARREGO ZESPÓŁ

neuropatia zapalno-zakaźna, zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe; zapalenie prawdopodobnie o podłożu autoagresyjnym, często poprzedzone infekcją wirusową, zabiegiem chirurgicznym lub szczepieniem. Przebieg choroby jest ostry lub podostry, cechuje się powstawaniem nacieków zapalnych w obrębie pni nerwów obwodowych i korzeni nerwowych. Następstwem tych zmian jest postępująca demie-linizacja włókien nerwowych. U większości chorych objaw)' neuropatii poprzedzone są zapaleniem lub szczepieniem. Brana jest również pod uwagę etiologia wirusowa i autoimmuno-logiczna choroby. Objawy neurologiczne występują 2-3 tygodni po infekcji. W kończynach dolnych rozpoczynają się parestezje, które następnie przechodzą na kończyny górne, niedowład kończyn dolnych o charakterze wiotkim, bóle okolicy ledźwiowo-krzyżowej. U 90% pacjentów do maksymalnego nasilenia niedowładu dochodzi w ciągu 3 tygodni. Obszar niedowładu rozszerza się w różnym tempie
i może dotyczyć tułowia, mięśni okoruchowych. U ponad połowy chorych z ciężką postacią choroby dochodzi do porażenia mięśni twarzy i gardła. W ciężkich przypadkach występuje porażenie mięśni oddechowych, dochodzi do niewydolności oddechowej i zagrożenia życia. Następstwem postępujących zmian są zaburzenia mowy i połykania. Zespół G.-B. jest stanem wymagającym intensywnego leczenia, w 80% przypadków następuje pełne wyleczenie w okresie 4-6 miesięcy. Niekiedy występują nawroty choroby. Rozpoznanie opiera się na badaniu elektroneurograficznym, badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego. W leczeniu skuteczna jest plazmafereza, immunoglobuliny, kortykosteroidy i rehabilitacja.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.