FDP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FDP

fang. fibrinogen degradation products); produkty degradacji fibrynogenu przez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest ważnym testem diagnostycznym oceniającym aktywność procesów fibrynolizy. FDP wykazuje aktywność biologiczną poprzez: hamowanie przemiany fibrynogenu w fibrynę oraz agregacji i adhezji płytek krwi, zwiększanie przepuszczalności naczyń krwionośnych i działanie immunosupresyjne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.