FARMAKOKINETYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FARMAKOKINETYKA

badanie przebiegu zmian stężeń leku i produktów jego przemiany w ustroju przy zastosowaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się następujące parametry, często ze sobą powiązane. Dostępność biologiczna jest ułamkiem dawki, jaka dociera do krwi (miejsce pomiaru stężenia). Stała szybkości wchłaniania określa szybkość wchłaniania leku. Zmiany obu tych parametrów wpływają na wartość stężenia maksymalnego i czasu, w jakim to stężenie pojawia się. Objętość dystrybucji pozwala wyznaczyć dawkę potrzebną do uzyskania określonego stężenia leku w osoczu. Ułamek niezwiązanego leku określa zależność pomiędzy całkowitym stężeniem leku, a stężeniem niezwiązanego leku (frakcji wolnej, najbardziej aktywnej biologicznie, reszta jest połączona w osoczu z nośnikami, najczęściej białkowymi). Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy wiązanie leku z białkami zmienia się (np. hipoalbuminemia, choroby nerek, wątroby i w sytuacjach, gdy leki wzajemnie wypierają się z połączeń z białkami). Szybkość, z jaką lek jest eliminowany z organizmu określa klirens (klirens nerkowy - wydalanie przez nerki lub klirens metaboliczny przemiany ustrojowe do formy nieaktywnej). Parametr ten jest przydatny dla oceny wpływu chorób nerek lub wątroby na spadek eliminacji leków. Okres półtrwania jest to czas, po którym stężenie leku we krwi lub ilość leku w organizmie obniża się o 50%.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.