ENERGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENERGIA

zdolność do wykonywania pracy (do powodowania zmian w stanie materii lub jej ruchu). Może występować w różnych postaciach: jako ciepło, elektryczność, dźwięk, E. mechaniczna, E. chemiczna lub promieniowania (fal elektromagnetycznych). Można ją opisać jako potencjalną (forma zmagazynowana np. w postaci wiązań chemicznych w cząsteczkach, oznacza zdolność do wykonania pracy) oraz kinetyczną (E. ruchu). Obie formy płynnie przekształcają się jedna w drugą np. kamień znajdujący się na wzniesieniu posiada E. potencjalną wynikającą z jego położenia, gdy toczy się w dół jest ona przekształcona w kinetyczną, a do przywrócenia pierwotnego położenia kamienia potrzebna jest praca (dopływ energii). Większość czynności organizmów żywych pociąga za sobą serię złożonych przekształceń energetycznych, nie jest jednak możliwe wytwarzanie nowej E. ani też ponowne wykorzystanie już zużytej. Dlatego życie zależy od nieustannego dopływu energii, a jej przepływ dokonuje się tylko w jednym kierunku. Każdy organizm jest traktowany jako otwarty układ energetyczny; E. jest pobierana, okresowo przechowywana, a następnie wykorzystywana do wykonania pracy biologicznej. Podczas tych procesów część E. jest przekształcana w ciepło i rozpraszana w środowisku. Wszystkie procesy polegające na przekształceniach chemicznych i energetycznych składają się na metabolizm. We wszystkich organizmach E. jest okresowo przechowywana w specyficznym związku chemicznym ATP (adenozy-notrójfosforan). Ponieważ ATP nie może być magazynowany, nadmiar E. do wykorzystania w dłuższym okresie czasu jest przechowywany w postaci lipidów w komórkach tłuszczowych lub glikogenu w wątrobie i mięśniach. Najważ-niejszym źródłem E. dla człowieka są węglowodany i tłuszcze. Podstawowym węglowodanem jest glukoza, będąca jedynym źródłem E. dla mózgu i głównym dla pracujących mięśni. Przemiany E. w komórce zachodzą w większości w mitochondriach (komórki zużywające dużo E. - np. mięśniowe, mają ich bardzo wiele).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.