EKSPRESJA GENÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSPRESJA GENÓW

skomplikowana seria wydarzeń obejmująca syntezę komplementarnych do DNA cząsteczek RNA (transkrypcja), jak również syntezę białka (translację). W procesach tych zakodowana w genach informacja zostaje odczytana i użyta do produkcji białek, które z kolei są materiałem budulcowym lub enzymami zdolnymi do katalizowania specyficznej reakcji. Każda komórka organizmu zawiera taką samą informację genetyczną, jednakże w pojedynczej komórce wyrażana jest tylko część zawartej w niej informacji. Jest to wynikiem regulacji E. genów. Regulacja taka odbywa się na wielu poziomach: na etapie transkrypcji, obróbki mRNA, translacji, a także za pomocą modyfikowania gotowego produktu białkowego. Sygnały konieczne do tych procesów powstawać mogą wewnątrz komórki lub docierają ze środowiska zewnętrznego, oddziałują one na DNA, RNA i białka.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.