DYFUZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYFUZJA

przemieszczanie się cząsteczek (jonów, atomów) jednej substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia (ciekłego, stałego lub gazowego). Jej przyczyną jest energia kinetyczna związana z przypadkowym ruchem cząsteczek, które przechodzą od obszarów o wysokim ich stężeniu do tych o niskim, w efekcie dochodzi do wyrównania stężeń. Wypadkowy ruch cząsteczek ma kierunek zgodny ze spadkiem gradientu stężenia (różnica stężenia pomiędzy 2 punktami). Jest to D. bierna. Szybkość D. rośnie wraz ze wzrostem temperatury, zależy także od wielkości i kształtu cząsteczek oraz ich ładunku elektrycznego. W organizmach żywych D. zachodzi przez błony biologiczne, przepuszczalne dla danej substancji (D. ułatwiona). Na skutek tego procesu np. pozbywamy się z komórek powstającego tam dwutlenku węgla, w podobnym mechanizmie wnika większość leków. Dializa jest rodzajem dyfuzji substancji rozpuszczonych w osoczu krwi przez selektywnie przepuszczalną błonę. Czasami proces taki jest przyspieszany obecnością w błonie specjalnego białka (nośnika), czasowo wiążącego przenoszoną cząsteczkę (np. transport glukozy rozpuszczonej w krwi do erytrocytów człowieka). W organizmach żywych wiele związków przechodzi przez błony wbrew gradientowi stężeń (od stężenia niższego do wyższego). Jest to możliwe dzięki mechanizmowi dyfuzji aktywnej (transport aktywny), wymagającemu dostarczenia energii z zewnątrz. Wiele różnych związków chemicznych wydziela się w mechanizmie D. aktywnej przez nerki, po czym są wydalane z moczem. Wydzielanie kwasu solnego w żołądku jest kolejnym przykładem aktywnego transportu jonów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.