DRGAWKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DRGAWKI

nieprawidłowe, mimowolne pobudzenia elektryczne z ośrodkowego układu nerwowego, zwykle objawiające się stereotypowymi ruchami mięśni. Mogą być kłoni cz n e (naprzemienne skurcze i rozkurczę mięśni) lub toniczne (skurcze utrzymują się długotrwale). W leczeniu najważniejsza jest kontrola choroby podstawowej, czyli zwalczanie przyczyn, a dodatkowo zastosowanie mają doraźnie podawane leki przeciw drgawkowe np. Relanium. Drgawki cynkowe mogą być objawem zatrucia wywołanego inhalacją oparów tlenku cynku uszkadzającego centralny układ nerwowy (gorączka odlewników mosiądzu). Drgawki gorączkowe wy-stępują głównie u dzieci (częściej chłopców) między 3 miesiącem a 5 r.ż. w związku z gorączką, lecz bez infekcji ośrodkowego układu nerwowego lub innej określonej przyczyny. Dotyczą one ok. 4% wszystkich dzieci z wyraźną predyspozycją genetyczną. Występowanie D. gorączkowych związane jest z nieznacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadów padaczkowych w późniejszym okresie (2%). Drgawki u noworodków mogą towarzyszyć każdemu zaburzeniu, które w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Wymagają natychmiastowego postępowania diagnostycznego w celu oceny ich przyczyny oraz wdrożenia leczenia. Zwykle są ogniskowe (bezdechy, ruchy żucia, ruchy gałek ocznych czy drgawki wędrujące obejmujące naprzemiennie różne grupy mięśniowe) i trudne do zauważenia. Drgawki ogniskowe mogą być wywołane niepełną dojrzałością centralnego układu nerwowego. Rzadko występuje typowy napad D. Drgawki napadowe spowodowane mogą być pierwotnym procesem toczącym się wewnątrzczaszkowo (zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, guz lub krwotok wewnątrzczaszkowy), mogą też pojawić się wtórnie w stosunku do zaburzeń ogólnoustrojowych (niedotlenienie, hipoglikemia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej). Rodzaj D. (ogniskowe - uogólnione) nie pozwala na różnicowanie przyczyny (zmiany ogniskowe w mózgu od zaburzeń metabolicznych).
Zobacz również, zioła DRGAWKI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.