DOJRZAŁOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOJRZAŁOŚĆ

okres, w którym człowiek osiąga pełny rozwój, wykazując najwyższą wydajność wszystkich procesów fizjologicznych (pomiędzy młodością, a starością). Dojrzałość płciowa - zdolność fizyczna do rozmnażania płciowego, czyli wytwarzania komórek rozrodczych i zapewnienia warunków rozwoju płodu. Warunkowana uzyskaniem w procesie dojrzewania płciowego koniecznych cech budowy (narządy płciowe) oraz prawidłowej czynności hormonalnej. D.R przedwczesna to wystąpienie cech dojrzewania płciowego u dziewczynek przed 8 r.ż., a u chłopców 10 r.ż. (prawdziwa - gdy uzyskują zdolności rozrodcze; dziewczynki przed 10., a chłopcy 12. r.ż., rzekoma
-gdy mimo przedwczesnego rozwoju narządów płciowych i owłosienia utrzymuje się brak dojrzałości komórek płciowych, a tym samym zdolności rozrodczych). Dojrzałość psychiczna
-poziom intelektualny, emocjonalny i społeczny umożliwiający wykonywanie społecznie ustalonych zadań życiowych. Dojrzałość intelektualna pozwala na podejmowanie i rozwiązywanie problemów na poziomie wymaganym dla danego wieku, emocjonalna na wyrażanie uczuć w sposób adekwatny do wieku rozwojowego oraz umiejętność ich kontrolowania, natomiast społeczna na opanowanie zasad postępowania i norm społecznych umożliwiających dobre współżycie z innymi osobami, a także zdolność do kierowania się w postępowaniu racjami społecznymi. Dojrzałość szkolna - osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, który umożliwia sprostanie wymaganiom systemu nauczania.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.