DOBÓR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOBÓR

w mianownictwie biologicznym określa procesy prowadzące do optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, w którym żyje, a cechy najbardziej korzystne z tego punktu widzenia są przekazywane potomstwu. Jest siłą napędową ewolucji, w której przeżywają osobniki najlepiej przystosowane (najsilniejsze, najbardziej inteligentne). Jest procesem długotrwałym i w krótkim czasie może być zakłócony zdarzeniami przypadkowymi. Ważnym elementem utrwalającym pojawiające się, korzystne dla gatunku tendencje jest D. płciowy polegający na kojarzeniu się i rozmnażaniu osobników najlepiej przystosowanych (przejawem są walki samców o samicę, wabienie najlepiej skonstruowanym gniazdem itp.). Teoria D. naturalnego (selekcji zapewniającej dominację najlepiej zaadaptowanych do środowiska osobników) jest podstawą teorii ewolucji sformułowanej przez Darwina. Działalność człowieka zakłóca te procesy prowadząc, na drodze selekcji i krzyżowania osobników o cechach najbardziej przydatnych z punktu widzenia człowieka (D. sztuczny), np. udomowienie zwierząt (uzyskane gatunki np. krowa czy świnia nie mają szans samodzielnej egzystencji w naturalnym środowisku). Bywa tak, że uzyskane gatunki nie mogą się samodzielnie rozmnażać, np. muł.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.