DEFIBRYLACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEFIBRYLACJA

rodzaj stymulacji serca w przypadku zaburzeń rytmu serca - migotania komór lub przedsionków. Defibrylacja elektryczna - polega na przewodzeniu przez elektrody przyłożone do klatki piersiowej pojedynczego, bardzo silnego impulsu prądu stałego w krótkim czasie. W wyniku tego dochodzi do depolaryzacji komórek mięśnia sercowego i powrotu właściwego rytmu serca. Celem likwidacji zaburzeń rytmu serca stosowane są tzw. leki antyarytmiczne. Odmianą D.E. jest - defibrylacja synchronizowana (kardiowersja elektryczna) szeroko wykorzystywana stymulacja serca, wykorzystywana w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Kardiowersję stosuje się w celu przywrócenia rytmu zatokowego u chorych z migotaniem przedsionków oraz, aby przerwać napad częstoskurczu. Kardiowersja elektryczna, w przeciwieństwie do defibrylacji, wykonywana jest przy synchronizacji impulsu elektrycznego z załamkiem R elektrokarcliogramu. Postępowanie takie umożliwia ominięcie tzw. strefy ranliwej. Impuls trafiający w strefę ranliwą, może wywołać migotanie komór będące bezpośrednim zagrożeniem życia chorego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.