DAWKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DAWKA

ilość leku wprowadzonego do organizmu; zwiększanie dawki leku i związane z tym zwiększenie stężenia leku we krwi powoduje nasilenie odpowiedzi na lek ze strony poszczególnych tkanek czy narządów. Wielkość dawki nie musi wiązać się z ilościowym działaniem leku, często duża dawka może wywołać jakościowo inne działanie niż dawka mniejsza. Leki stosować można w dawkach jednorazowych oraz w dawkach dobowych. Dawka dobowa - określa ilość dawek jednorazowych zastosowaną w ciągu doby. Rozróżnia się dawki: progową, leczniczą, toksyczną i letalną (śmiertelną). Dawka akceptowana - dopuszczalna dawka promieniowania jonizującego. Dawka lecznicza - ilość leku wywołująca wyraźne zmiany w czynności narządów w granicach fizjologicznych. Największa dawka lecznicza nazywana jest dawką maksymalną. Znane jest również pojęcie dawki uderzeniowej, określającej dawkowanie, w którym początkowe dawki są znacznie większe od dawek następnych. Ma to na celu szybsze uzyskanie aktywnego stężenia leku we krwi i tym samym skuteczniejsze leczenie. Dawka letalna - DL, (łac. dosis letalls - dawka śmiertelna). Dawka określona w badaniach biologicznych - na zwierzętach. Jest to ilość substancji wywołującej śmierć zwierzęcia lub człowieka. Wielkość dawki śmiertelnej określa się na kilogram masy ciała lub na średnią masę ciała człowieka tj. 70 kg. Dawka progowa - inaczej minimalna lub subterapeutyczna. Najmniejsza ilość leku wywołująca określoną reakcję. Dawka toksyczna - najmniejsza ilość leku wywołująca zaburzenia czynności organizmu w granicach patologicznych (objawy zatrucia).
Zobacz również, zioła DAWKA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.