Cewnik

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Cewnik

różny kształt i średnica cewników moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii.
która służy do drenażu poszczególnych jam cia­ła, do diagnostyki, a także do zabiegów opera­cyjnych. Cewnik moczowy - to najważniejsze narzędzie urologiczne, obecnie produkowa­ne z mas plastycznych, które nie drażnią cew­ki moczowej i nie ulegają inkrustacji solami mineralnymi. Kaliber cewnika określa się we­dług skali Charriere lub Benique. Jeden stopień skali Charriere wynosi 1/3 mm średnicy cewni­ka, tak więc cewnik nr 21 Charriere posiada średnicę 7 mm. Najpopularniejszy jest cewnik Foleya. Cewniki moczowe używane są w ce­lach diagnostycznych (np. dla oceny zalegania moczu w pęcherzu, dla oceny ilości wydalane­go moczu w określonym czasie) i leczniczych (w zwężeniach cewki, dla opróżnienia pęche­rza moczowego w razie zatrzymania moczu). Jest wiele rodzajów cewników moczowych: pę­cherzowe, moczowodowe, specjalne do nad-łonowej przetoki pęcherzowej i inne. Cewnik SwanaGanza używany jest do wykonywania wkłucia centralnego (umieszczenie cewnika w żyle podobojczykowej lub żyle szyjnej). Słu­ży on do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylne-go. Stosowany u chorych z ciężką hipoksemią w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (IOM). Podwyższone ciśnienie w tętnicy płuc­nej może sugerować masywny zator płucny. Cewnik Hickmana - specjalny cewnik służą­cy do długotrwałego utrzymywania połącze­nia z żyłą centralną (główna, podobojczykowa, szyjna) w przypadkach żywienia pozajelitowe­go czy chemioterapii u chorych na nowotwo­ry złośliwe.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.