CROSSING-OVER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CROSSING-OVER

zachodzący podczas podziału mejotycznego procesem wymiany materiału genetycznego pomiędzy homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie materiału genetycznego). Polega na wycięciu przez odpowiednie enzymy fragmentów DNA, ich zamianie i ponownym włączeniu do genomu (powstają nowe zestawienia genów). Do wymiany fragmentów dochodzi na całej długości koniugujących chromosomów w sposób całkowicie przypadkowy Podczas jednej mej ozy takich wymian może być wiele i w różnych miejscach. Prawdopo-dobieństwo rozdzielenia się dwóch genów na skutek CO. jest tym większe, im większa jest odległość między tymi genami w chromosomie. Tego rodzaju rekombinacja genetyczna zwiększa zróżnicowanie genetyczne potomstwa.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.