CELLULIT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CELLULIT

(cellulitis); 1) Lipodystrofia - skór­ka pomarańczowa; nieprawidłowe gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach, pośladkach, brzuchu, stanowiące defekt ko­smetyczny Wpływ na zmiany skórne mają czynniki: rodzinne, hormonalne, dieta i pale­nie papierosów. Patomechanizm związany jest z chorobami i zaburzeniami w mikrokrążeniu krwi, prowadzącymi do powstawania obrzę­ków i zmian guzowatych w skórze. Jest to zwią­zane z otyłością i utrudnionym wydalaniem toksycznych produktów przemiany materii. Le­czenie ogranicza się do zaprzestania palenia ty­toniu, stosowania diety z eliminacją tłuszczów i uprawiania odpowiednich ćwiczeń fizycz­nych. 2) Zapalenie tkanki podskórnej - ostre zakażenie skóry i tkanki podskórnej wykazują­ce skłonność do rozprzestrzeniania się. Cha­rakteryzuje się przekrwieniem i obecnością nacieków leukocytarnych oraz obrzękiem. Na­ciek jest bolesny, nieostro odgraniczony od otoczenia. Przyczyny miejscowe to zapalenie skóry i tkanki podskórnej kończyn, wywołane przez paciorkowce z grupy A p-hemolizujące (Streptococcus pyogenes). Przyczyną rozlanej infekcji są enzymy wytwarzane przez pacior­kowce - streptokinaza i hialuronidaza. Enzy­my te prowadzą do uszkodzenia składowych komórki. W niektórych przypadkach zapale­nie wywołane jest przez gronkowca złociste­go. Obszar zapalenia jest bardziej ograniczony. Inne bakterie wywołujące zakażenie to: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Cellu­litis może pojawiać się w przypadku ugryzień przez zwierzęta. Wówczas wywołany jest przez nietypowe bakterie, np. Pasteurella multoci da, których nosicielami są psy i koty. U dzie­ci zapalenie skóry i tkanki podskórnej może być wywołane przez bakterie Haemophilus in-fluenzae typu B. Zmiany zapalne skóry wystę­pują po: urazie, ugryzieniu, ranie chirurgicznej i już istniejących owrzodzeniach skóry. Często poprzedzone są obrzękami, szczególnie lim-fatycznymi lub zakażeniami grzybiczymi. Na­wracające zapalenie skóry często rozwija się w miejscach, z których pobrano przeszczep żyły od piszczel owej w przebiegu operacji kardiolo­gicznej. Objawy: skóra w obrębie zapalenia jest zaczerwieniona, gorąca, obrzęknięta. Czę­sto wykazuje nacieczenie powierzchni (przy­pomina skórkę pomarańczy). Granice rumienią nie są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Często towarzyszą im wybroczyny, tworzą się pęcherzyki wykazujące tendencję do pękania z wytworzeniem się zmian martwiczych. Stwier­dzana jest tkliwość w obrębie tkanek zapalnych, powiększenie okolicznych węzłów chłonnych i towarzyszących im naczyń. W fazie ostrej objawom miejscowym może towarzyszyć go­rączka, dreszcze, tachykardia, bóle głowy i spa­dek ciśnienia krwi. Nawrotowe zapalenie skóry i tkanki podskórnej może przebiegać z obecno­ścią ropnej wydzieliny, świądem i pieczeniem. Rozpoznanie opiera się na wykonaniu biopsji z pobraniem materiału do badania mikrobio­logicznego. Niekiedy wykonuje się mikrobio­logiczne posiewy krwi. Przebieg choroby jest różny - zwykle objawy ustępują po antybiotykoterapii. Nawracające stany zapalne mogą prowadzić do poważnego uszkodzenia naczyń chłonnych, ich przewlekłej niedrożności. Ba­danie wycinków - histopatologiczne, wykazu­je obecność nacieków zapalnych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.