BŁĄD LEKARSKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BŁĄD LEKARSKI

błąd w sztuce lekarskiej; działanie niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami wiedzy medycznej. Jest to pojęcie używane przez lekarzy i prawników, przepisy kodeksu nie definiują go, nie określają skutków prawnych. Błąd lekarski może dotyczyć błędnego rozpoznania choroby, błędnej terapii lub profilaktyki. Złe rozpoznanie i źle przyjęty sposób leczenia to tzw. błąd techniczny. Dla uznania błędu konieczne jest wykazanie związku przyczynowego między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem takiego postępowania, które spowodowało śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Błąd lekarski może również naruszać przepisy kodeksu karnego. Mamy z tym do czynienia w takich przypadkach jak: nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężkie uszkodzenia ciała, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, pozostawienie w położeniu grożącym bezpośrednim następstwem utraty zdrowia lub życia. Udowodnienie popełnienia takiego błędu uważane jest za przestępstwo i karane zgodnie z zasadami kodeksu karnego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.