BEZWODNIK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEZWODNIK

1) Bezwodnik kwasowy: tlenek, najczęściej pierwiastka niemetalicznego, który reagując z wodą tworzy kwas np. dwutlenek węgla (CO,) jest B. kwasu węglowego H2COr 2) Bezwodnik organiczny: związek o wzorze ogólnym R CO-O-CO R (R - rodnik alkilowy lub arylowy). Pod wpływem wody (hydroliza) przechodzą w odpowiednie kwasy organiczne (karboksylowe), np. bezwodnik octowy pod wpływem wody ulega hydrolizie do kwasu octowego (roztwór 96% silnie żrący, stosowany do przyżegania brodawek skórnych i tkanki ziarninowej, ponadto do celów laboratoryjnych). 3) Bezwodnik zasadowy: tlenek pierwiastka metalicznego tworzący z wodą wodorotlenek o charakterze zasadowym, np. tlenek sodu (N,0) w reakcji z wodą daje mocną zasadę - wodorotlenek sodu (NaOH), stosowany głównie jako odczynnik w laboratoriach i przemyśle.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.