Astma

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Astma

współcześnie jest często spotykaną chorobą. Na czym ona polega?
Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz mię­śni otaczających oskrzela), unie­możliwiające wydech powietrza z płuc. Zaczerpnięcie dodatko­wej ilości powietrza powoduje ból i ściskanie w klatce piersio­wej z powodu nadmiernego roz­dęcia płuc. Astmatyk czuje dusz­ność, gdyż z wypełnionych zale­gającym w płucach powietrzem nie przenika do krążącej krwi wystarczająca ilość tlenu. Po­wietrze wydychane z wysiłkiem przez zwężone oskrzela wywo­łuje charakterystyczny świszczą­cy oddech.

Jaka jest najczęściej przyczyna astmy? - Proces chorobowy zaczyna się
od zapalenia dróg oddechowych, a zwężenie oskrzeli to objaw wtórny. Przyczyna stanu zapalnego możne być alergia. U dziec tło uczuleniowe wykrywa się w 80-90 proc. przypadków. Proces zapalny pro­wadzi do obrzęku błony śluzowej wyścielającej drogi oddechowe, co dodatkowo powoduje zwęże­nie ich światła. Przekrwiona bło­na śluzowa wytwarza więcej niż zwykle śluzu, co jeszcze bardziej czopuje drogi oddechowe. Nato­miast sygnały nerwowe wysyła­ne z podrażnionych oskrzeli po­wodują skurcz mięśni położonych w ich ścianach. U niektórych osób skłonność do astmy ma podłoże genetyczne, u innych zaś (u więk­szości) przyczyna jest nieznana.

JW jaki sposób można rozpo­znać, że chorujemy na astmę?
Rozpoznanie astmy nie zawsze jest prostą sprawą. U niektórych
osób głównym objawem choroby jest kaszel (z nieregularnym wystę­powaniem skurczu oskrzeli). Dla rozpoznania astmy przeprowadza się dwie próby: szczytowy prze­pływ wydechowy przed i po po­daniu leku rozluźniającego mięśnie ścianek oskrzeli.
-
Czy podawanie nieodpo­wiednich leków może mieć wpływ na rozwój astmy?
- Coraz częściej mówi się o higienicznej teorii wzro­stu zachorowań na astmę, tzn. jej przyczyną mogą być rów­nież: zbyt intensywne lecze­nie nawet drobnych infekcji (dziecko nie jest w stanie sa­mo zareagować na organizmy chorobotwórcze, nie ma kie­dy nabyć własnej odporności, później wykazuje nadwrażli­wość nie tylko na te organizmy, ale również na inne czynniki), nadużywanie antybiotyków, które zaburzają rozwój odpor­ności i zmieniają skład jelitowy flory bakteryjnej, zbyt wcze­sne szczepienia lub nadmier­na ich ilość, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, nie­prawidłowe odżywianie (środ­ki chemiczne dodawane do żyw­ności).

W jaki sposób możemy w takim razie wspomóc leczenie astmy?
- Astma jest chorobą o szerokim działaniu obejmującym cały ustrój. Wzmacniając cały organizm wyciągiem z ziół zawartych w Alveo
wzmacniamy również płuca, dzięki czemu terapia astmy przebiega szybciej. Bardzo często dziecko razem z astmą cierpi na egzemę. Należy jednak unikać maści i kremów sterydowych na bazie kortyzonu, które są niezwykle skuteczne w zahamowaniu egzemy, ale tłumiąc ją przyczyniają się do zaostrzenia astmy. Po podaniu Alveo zmiany na skórze mogą się nasilić, ale jest to wynik działania czyszczącego, wymiatającego toksyny z organizmu - wtedy też znacznie poprawi się oddech dziecka, a problemy skórne po czasie znikną bezpowrotnie. Pamiętajmy jednak, że wprowadzając do codziennej diety dziecka Alveo nie można nagle odstawiać leków farmakologicznych. Potrzeba czasu i wnikliwej obserwacji stanu dziecka i dopiero w miarę poprawy możemy stopniowo odstawiać leki chemiczne w porozumieniu z lekarzem leczącym.

Jakie są jeszcze elementy terapii astmy?
- Leczenie astmy jest wielotorowe - leki farmakologiczne (szczególnie wziewne), właściwe odżywianie, właściwa postawa (siedzenie z prostymi plecami), odpowiednie ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, maksymalne ograniczenie podniet płynących z oglądania TV i gier komputerowych, prawidłowa relacja w rodzinie, z której dziecko czerpie energię do dalszego wzrostu i rozwoju.

Czy źle rozpoznana i leczona astma grozi jakimiś powikłaniami?
- Sama astma, jak i zapalenia stawów, a także migreny, wyciek z nosa, wypryski, biegunki, wzdęcia, afty, nadmierna ruchliwość, nawet padaczka mogą być spowodowane idiomatyczną (nieznanego pochodzenia) nietolerancją pokarmową. Przeprowadzenie działań eliminacyjnych przyniosło poprawę u 88 proc. małych pacjentów (wyeliminowano efekt placebo). Niektóre przypadki reumatoidalnego zapalenia stawów mogą być następstwem odkładania się w stawach kompleksów immunologicznych, zawierających antygeny pokarmowe. Tutaj wielka rola Alveo - wymiatacza toksyn przez przewód pokarmowy z całego organizmu.
Rozmawiała Beata Nowacka
źródło- czasopismo: zdrowie i sukcesZobacz również, zioła Astma:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.