ANTROPOMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTROPOMETRIA

zespół metod badawczych w antropologii opartych na pomiarach ludzkiego ciała. Mierzy odcinki pomiędzy punktami antropometrycznymi, obwody, kąty między liniami i płaszczyznami ciała lub szkieletu. Z tych obliczeń wyznacza wskaźniki antropometryczne, ukazujące drogą porównań różnice budowy osobników i zachodzących w nich zmian (np. rozwój fizyczny dzieci i młodzieży). W ścisłym związku z metodami statystycznymi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.