ANATOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANATOMIA

nauka o budowie i kształcie żywego ustroju. Posługuje się jako metodą badania rozcinaniem i dzieleniem organizmu na części, skąd też wzięła się nazwa. Celem anatomii jest zrozumienie budowy żywego, w pełni rozwiniętego organizmu, który przez poród zetknął się bezpośrednio ze światem zewnętrznym. Przedmiotem badań anatomii mogą być wszystkie postacie ustrojów żywych: rośliny, zwierzęta, człowiek. Anatomia patologiczna - nauka o zmianach w budowie,strukturze narządów i tkanek powstających w przebiegu choroby. Podstawową metodą badawczą w anatomii patologicznej są badania mikro i makroskopowe wycinków tkanek i narządów. Badania makroskopowe wykonywane na zwłokach (sekcja, badanie autopsyjne) polega na dokładnym opisie wyglądu narządów wewnętrznych oraz na ocenie przekroju tych narządów. Pobiera się z poszczególnych fragmentów narządu wycinki i po odpowiednim zabarwieniu bada się je pod mikroskopem. Ocena zmian morfologicznych pozwala bliżej poznać rodzaj schorzenia, jego przebieg i następstwa, tym samym przyczyniając się pośrednio do poprawy leczenia samego schorzenia. Anatomia plastyczna - nauka badająca proporcje ciała, starająca się poznać i zrozumieć rzeźbę powierzchni żywego ustroju, plastycznie uformowaną przez warstwy leżące pod sprężystą skórą. Nieodzowna w twórczości artysty plastyka. Anatomia porównawcza - nauka, która poprzez porównanie budowy ciała lub poszczególnych narządów zwierząt niższych i wyższych oraz człowieka umożliwia ustalenie stopnia pokrewieństwa rodowego pomiędzy poszczególnymi grupami świata zwierzęcego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.