ANABIOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANABIOZA

stan życia utajonego charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych warunkach środowiska. Po zmianie warunków na bardziej dogodne organizm może przejść w stan normalnej wegetacji. Np. nasiona, mchy, które popadają w anabiozę po wysuszeniu, a następnie w obecności wody odzyskują czynną żywotność.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.