AMINOTRANSFERAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMINOTRANSFERAZY

AMINOTRANSFERAZY- transaminazy: enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~. Do najważniejszych aminotransferaz zalicza się aminotransfera-zę asparaginową (AspAT) katalizującą przeniesienie grupy aminowej z asparaginianu na a-ketoglutaran oraz aminotransferazę alaninową (AlAT) katlizującą przeniesienie grupy aminowej z alaniny na aketoglutaran. W klinice oznacza się ich poziom w surowicy krwi, w diagnostyce chorób wątroby i zawału mięśnia sercowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.