ALKOHOLOWE UPOJENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALKOHOLOWE UPOJENIE

upicie; efekt nadużycia alkoholu prowadzący do istotnych zmian w zachowaniu. Alkohol wchłonięty do krwioobiegu (zwykle z przewodu pokarmowego) zmniejsza sprawność fizyczną i umysłową. Pijącemu wydaje się, że myśli szybciej, jaśniej, śmielej, podczas gdy jest wręcz odwrotnie; myśli wolniej, mniej precyzyjnie, banalnie. Badania naukowe potwierdzają prawdziwość porzekadła: częste picie skraca życie. Polska należy do krajów o największej na świecie nadumieralności mężczyzn, co jest spowodowane między innymi nadmiernym spożywaniem alkoholu i palenie tytoniu. Wprowadzony do organizmu alkohol zostaje szybko wchłonięty z przewodu pokarmowego i dostaje się do krwi, która z kolei rozprowadza go do wszystkich narządów ciała. Atakując mózg alkohol wpływa na spowolnienie działania komórek mózgowych i zahamowanie wyższych czynności nerwowych. Większe dawki alkoholu, charakterystyczne dla przyjętego w Polsce obyczaju pijackiego, działają silnie na wszystkie komórki mózgowe. Wybitny psychiatra polski, Antoni Kępiński wyróżnił pięć stylów picia: neurasteniczny, który polega na traktowaniu alkoholu jako środka na zmęczenie, zniechęcenie, rozdrażnienie; kontaktywny, wiążący się z chęcią zmniejszania dystansu miedzy ludźmi, przełamania samotności; dionizyjski, wynikający z pragnienia oderwania się od codziennej rzeczywistości; heroiczny, zapewniający poczucie mocy i dokonywania rzeczy wielkich i samobójczy, wynikający z chęci zapomnienia o troskach i kłopotach, wiążący się z niską samooceną i pragnieniem samozniszczenia. Wszystkie wymienione style picia występują w naszym kraju i znajdują wyraz w jednorazowym nadmiernym spożyciu napojów alkoholowych zmierzającym do szybkiego przekroczenia granicy nietrzeźwości i wprowadzenia się w stan upojenia alkholowego, co odróżnia polski sposób picia różni nas od picia w większości krajów cywilizowanych. Wyróżniamy trzy fazy U. Lekkie upojenie podchmielenie (zawartość alkoholu we krwi od 0,5%o do 1,5%o). W stanie tym samopoczucie pijącego staje się lepsze, nastrój weselszy, znikają lęki, obawy, ustępują zahamowania. Licznym przyjemnym uczuciom jednocześnie towarzyszą: spowolnienie refleksu, utrata zdolności wykonywania bardziej precyzyjnych ruchów, utrata zdolności do subtelnej analizy myślowej, zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego, a także zaburzenia krytycyzmu. Upojenie (od 1,5%o do 3%o alkoholu we krwi) - jego objawy to: wyraźne odurzenie alkoholem z zaburzeniami w koordynacji ruchów, zaburzeniami zmysłu równowagi, ograniczeniem funkcji innych zmysłów (wzrok, słuch) i ograniczeniem docierania sygnałów (bodźców) do osoby pijącej, a także wzrost pobudliwości seksualnej. Głębokie upojenie alkoholowe (od 3%o do 4,5%o alkoholu we krwi), objawia się po-głębieniem narkotycznego działania alkoholu na centralny układ nerwowy z: zaburzeniami mowy, zanikiem orientacji w zachodzących wokół wydarzeniach, zaburzeniem czynności układów krążenia i oddychania i snem narkotycznym. Zawartość alkoholu w organizmie ludzkim przekraczająca 4,5%o we krwi może doprowadzić do śmierci.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.