ALKALOIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALKALOIDY

związki organiczne o charak­terze zasadowym występujące w niektórych roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem wyod­rębnienia tych związków. Sposób ten po raz pierwszy zastosował niemiecki chemik Wil­helm Sertrurner w 1804 roku wyodrębniając z opium alkaliod - morfinę. Mają silne dzia­łanie na organizmy żywe i dlatego są wyko­rzystywane jako trucizny, środki pobudzające lub znieczulające. Znanych jest kilka tysięcy alkaloidów, z czego ok. 80 stosowanych jest w lecznictwie. Do alkaloidów należą m.in.: kurara, kofeina, strychnina, morfina, chinina, kokaina, nikotyna.

Zobacz również, zioła ALKALOIDY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.