ALIENACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALIENACJA

wyobcowanie; utrata więzi ze środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla dużych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Pojęcie alienacji wprowadzone zostało przez Georga Wilhel­ma Friedricha Hegla, a rozwinięte przez Ka­rola Marksa.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.