AIDS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AIDS

(ang. acąuked immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź nowo­tworów, kończącą się zgonem, formą zakaże­nia wirusem HIV. Wirus HIV - (ang, human immunodeficiency virus) ludzki wirus nabyte­go upośledzenia odporności, to wirus należący do rodziny Retroviridae, rodzaju LentMrus. W 1986 roku Międzynarodowy Komitet Tak­sonomii Wirusów wprowadził nazwy: HIV-1 oraz HIV-2 w miejsce (powszechnie do dziś używanej) HIV. Przodkiem HIV-1 jest Simian Immunodeficiency Virus (SIVcpz) występu­jący pierwotnie u szympansów z Afryki cen-
tralnej. HIV-2 występuje w Afryce zachodniej i pochodzi od SIVsm występującego u małpy Mangaby szarej (Cercocebus atys atys). Wiru­sy dostają się do krwiobiegu człowieka przez skaleczenia na skórze, niehigieniczne użytko­wanie igieł, stosunki seksualne z zakażonymi ludźmi, wykorzystanie zakażonej krwi pod­czas transfuzji. Wirusy wnikając do komó­rek układu odpornościowego, namnażają się w nich i niszczą je. Prowadzi to do dramatycz­nego w skutkach osłabienia odporności orga­nizmu. W chwili obecnej wirusa HIV można zniszczyć tylko poza organizmem - jest bar­dzo wrażliwy na działanie czynników śro­dowiska zewnętrznego (w temperaturze powyżej 56°C wirus ginie po 30 minutach, a w temperaturze wrzenia wody - ginie na­tychmiast). AIDS to nie tylko groźna choro­ba, z którą medycyna, na dzień dzisiejszy, do końca nie potrafi sobie poradzić, ale to także problem psychospołeczny, dotykający wszystkich dziedzin życia. Zakażenie może przez wiele lat nie dawać objawów klinicz­nych, mimo to osoba zarażona może zara­zić swojego partnera seksualnego, a kobieta przenieść zakażenie na płód lub noworodka. Choroba ma podstępny przebieg, bez moż­liwości wyleczenia

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.