AFEKTYWNE CHOROBY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AFEKTYWNE CHOROBY

zaburzenia afektywne; grupa chorób, w której głównym ob­jawem są zaburzenia nastroju, przeważnie jego obniżenie. Choroby afektywne występu­ją zwykle po 30r.ż., między fazami chorobo­wymi następuje całkowity powrót do zdrowia. W chorobie afektywnej dwubiegunowej (cy­klofrenia) występują fazy depresyjne i mania­kalne. Główne objawy w depresji to: obniżenie nastroju, napędu psychoruchowego i lęk. Ob­jawy manii to głównie podwyższenie nastro­ju, podwyższenie napędu psychoruchowego, zwiększona aktywność i drażliwość. W obu postaciach mogą występować urojenia, zabu­rzenia snu. W depresji istnieje duże niebezpie­czeństwo samobójstwa. Leczenie: preparaty litu, elektrowstrząsy, tymoleptyki (leki przeciwdepresyjne).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.