ADSORPCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADSORPCJA

zjawisko polegające na gro­madzeniu się gazów, płynów lub substancji
rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni zachodzi adsorpcja nazywa się adsorbentem, substancja zaadsorbowana -adsorbatem. Adsorpcja poprzedza wchła­nianie w przewodzie pokarmowym, w czym pomocna jest obecność kosmków jelitowych. Zjawisko to wykorzystywane jest w chromato­grafii adsorpcyjnej i chromatografii gazowej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.