ADHD

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADHD

fang. Attention Deficit HyperactM-ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi; hiperaktywność; zaburzenia hiperkinetyczne. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (In­ternational Classification of Diseases): ADHD to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierw­szych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażo­wania poznawczego, tendencją do przecho­dzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizo­waną, słabo kontrolowaną nadmierną aktyw­nością (hiperaktywność). Etiologia zaburzeń nie jest dokładnie poznana, naukowcy wymie­niają różne powody - wiążą oni rozwój ADHD m.in. z działaniem określonych neuroprzekaźników mózgowych (zwłaszcza dopaminy), są także dowody potwierdzające genetyczne podłoże choroby. Do innych przyczyn zalicza się: uszkodzenia powstałe w życiu płodowym, podczas porodu (niedotlenienie mózgu), a tak­że błędy wychowawcze i nerwowy tryb życia dziecka (—> tematy wybrane - ADHD; tom I).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.