ADAPTACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADAPTACJA

zdolność organizmu do przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) proces powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i reprodukcji; 3) przystosowawcze zmiany na­rządów poddanych działaniu powtarzających się lub długotrwałych bodźców; 4) dostosowa­nie się do zwyczajów, norm i zasad panujących w określonej grupie społecznej. Adaptacja główki - przystosowanie się główki płodu do kanału rodnego w czasie porodu. Umoż­liwione jest to dzięki przesuwaniu się kości czaszki względem siebie w miejscach niezrośniętych szwów i częściowym odkształcaniu się kości czaszki, które nie są jeszcze całko­wicie rozwinięte. W wyniku adaptacji główka płodu zmienia kształt z kulistego na walco­waty, co umożliwia jej przejście przez kanał rodny. Po porodzie czaszka odzyskuje prawi­dłowy kształt, choć czasem mogą pozostać jej trwałe odkształcenia. Adaptacja receptorów - zjawisko polegające na stopniowym obniża-
niu się częstotliwości potencjałów czynnościo­wych w nerwie czuciowym, gdy na receptor działa bodziec o stałej sile przez dłuższy czas. Stopień adaptacji receptorów jest różny w za­leżności od rodzaju narządu zmysłu. Recep­tory adaptujące się natychmiast, nazywane są receptorami fazowymi (np. receptory dotyku). Receptory adaptujące się bardzo wolno i nie do końca nazywane są receptorami fonicz­nymi (np. receptory w zatoce tętnicy szyjnej, wrzecionka nerwowo - mięśniowe, narządy czucia zimna i bólu). Adaptacja wysokościo­wa - zmiany przystosowawcze w organizmie zachodzące przy długotrwałym działaniu nie­dotlenienia wywołanego obniżeniem ciśnie­nia parcjalnego tlenu na dużych wysokościach. W wyniku adaptacji wysokościowej docho­dzi do podniesienia tolerancji niedoboru tle­nowego.

Zobacz również, zioła ADAPTACJA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.