ACHROMATYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACHROMATYZM

achromatopsja; choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w wyniku upośledzenia funkcji czopków znajdujących się w siatkówce.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.