ACETON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETON

(C3H60); dwumetyloketon; zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek i dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów, żywic, lakierów. Bez ograniczeń miesza się z wodą i innymi rozpuszczalnikami, ma powszech­ne zastosowanie w produkcji farb, lakierów i niektórych tworzyw sztucznych. Otrzymy­wany jest syntetycznie z octanu wapniowego w procesach fermentacji węglowodanów, w metabolizmie natomiast powstaje jako pro­dukt rozpadu kwasu acetooctowego. Pewne ilości acetonu wykryć można we krwi, w mo­czu oraz w powietrzu wydychanym przez cho­rych na cukrzycę. Zawartość acetonu wzrasta w czasie poszczenia, a także głodzenia w za­burzeniach metabolizmu węglowodanów. Wdychane pary acetonu wywołują podrażnie­nie błon oskrzeli, zwolnienie czynności serca i czynności oddechowej, powodują też obni­żenie temperatury ciała. Działa na ośrodkowy układ nerwowy podobnie jak narkotyki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.