Pomagac ludziom- to cel mojego życia

Pomagac ludziom- to cel mojego życia


Z dr. Sohrabem Khoshbinem rozmawia dr Jaromir Bertlik

Bertlik: Kiedy po raz pierwszy rozważał Pan możliwość pracy nad ziołową re­cepturą?
Khoshbin: Myślałem o tym, kiedy by­łem jeszcze dzieckiem. Mieszkaliśmy w Teheranie w Iranie, gdzie się uro­dziłem. Mój ojciec był psychoterapeu­tą, a matka jego asystentką. Uważnie obserwowałem mojego ojca i starałem się mu pomagać. Chciałem być taki, jak on i spełniłem swoje dziecięce ma­rzenie.

Proszę nam opowiedzieć o uniwersytecie i swoich stu­diach.
Uzyskałem wykształcenie akademickie w Kanadzie na wydziale chemii organicznej. Miałem wielkie ambicje. Bycie badaczem to wspaniały zawód, ale pomoc ludziom daje większą satysfakcję. Tak więc stworzy­łem własną metodę pomocy.

Na czym ona polega?
Mój sposób to powrót do kulturowego dziedzictwa, które w dalszym ciągu nie jest przez ludzi dostatecznie doceniane. Pragnąłem powrócić do skarbu tysięcy lat doświadczeń wschodnich uzdrowi­cieli i antycznych lekarzy.

Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o po­chodzeniu receptury Alveo?
Powstała w wyniku praktyki klinicznej. Zauważyłem liczne problemy u większo­ści moich pacjentów, takie jak brak ener­gii, osłabienie, trudności z trawieniem i używanie różnego rodzaju odżywek, problemy z przemianą materii, symptomy zatrucia toksynami itp. Zawsze chciałem stworzyć produkt, który pomógłby nieza­leżnie od postawionej diagnozy i pozwo­liłby żyć na wyższym poziomie.

Jednym słowem chciał Pan wytworzyć uniwersalne lekarstwo. Każda choroba ma inne podłoże. Przy­czyną może być czynnik zewnętrzny, jak bakteria czy wirus, lecz często cho­roby spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem organów i układów naszego organizmu. Między innymi po­wodem choroby może być brak skład­ników odżywczych. Około 95% ludzi ma problemy z tego powodu. Zbyt du­żej ilości toksyn w procesie przemiany materii nasz organizm nie jest w stanie eliminować.


Od czego zaczął Pan pracę? Pracowałem nad mieszankami zioło­wymi, które moi pacjenci zażywali. Jednak konkretną pracę nad prepara­tem rozpocząłem od zdefiniowania celu. Chciałem aby preparat wywierał pozytywny wpływ możliwie na cały organizm. Nie chciałem, aby miał ja­kiekolwiek skutki uboczne. Musiałem także udowodnić, że każdy organizm będzie w stanie wykorzystać substan­cje, jakie preparat dostarczy. Wtedy przyjrzałem się bliżej filozofii chiń­skiej medycyny.

Dlaczego właśnie chińska medycyna?
Jest nowoczesną medycyną życia, mimo że różni się od medycyny zachodniej. Chcę dowieść, że w ludz­kim organizmie wszystkie części ze sobą współgrają. Medycyna chińska łączy organy ze sobą oraz z całym organizmem poprzez ścieżki energe­tyczne. Być może uważamy tę teorię za przestarzałą, ale prawdąjest, że po­traktowanie organizmu w ten sposób przynosi dobre rezultaty. Medycyna chińska jest także nastawiona na za­pobieganie chorobom.

Co było najtrudniejsze w procesie tworzenia AL VEO?
Tworząc ALVEO musiałem rozważyć potrzebę tych samych lub podobnych skutków wywieranych na większość ludzi. Bardzo długo pracowałem nad tą ideą. Trudno było również zmie­niać recepturę zgodnie z wymagania­mi produkcji na szeroką skalę, tak aby nie stracić cennych właściwości preparatu, a jednocześnie uwzględnić standardy obowiązujące w różnych krajach, gdzie Alveo miało być roz­prowadzane.

Jaka była dalsza droga preparatu?
Akuna zainteresowała się tym pre­paratem i chciała, aby był używany jako suplement żywnościowy, który zapewniałby ludziom na całym świe­cie otrzymywanie specyficznych ziół. Dostosowałem swoją recepturę i połą­czyłem mieszankę składającą się ziół, syropu klonowego oraz miodu grycza­nego z naturalnym sokiem. Wzboga­ciłem recepturę poprzez użycie wy­branych naturalnych elementów, które umożliwiają skuteczne przenikanie wszystkich składników odżywczych do tkanek organizmu. Akuna nazwała produkt ten ALVEO.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces

Tagi: , medycyna naturalna, meeycyna niekonwencjonalna, medycyna wschodu, medycyna holistyczna,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.