Wolne rodniki-zagrożenie dla zycia i zdrowia

Wolne rodniki-zagrożenie dla zycia i zdrowia

Wolne rodniki (spa­rowane elektrony) są odpowiedzialne za powstawanie wielu chorób. We właściwej ilości są bardzo po­trzebne w naszym or­ganizmie, ponieważ pełnią rolę mediatorów pro­cesów metabolicznych. Jednak ich występowanie w nadmiarze ma bardzo poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Procesy wolnorodnikowe przebiegające w każdej komórce ciała można uznać za uniwersalny mechanizm powstawania wielu schorzeń ustrojowych, w wyniku których w tkan­kach pojawiają się zmiany niedokrwienne, zwy­rodnieniowe i martwicze.
Wolne rodniki można podzielić na dwie podsta­wowe grupy: endogenne (pochodzenia wewnętrz­nego) i egzogenne (pochodzenia zewnętrznego). Źródłem tych pierwszych jest łańcuch pokarmowy, aktywne leukocyty, enzymy. Przyczyną powstawa­nia wolnych rodników pochodzenia zewnętrznego, które mają zły wpływ na stan naszego zdrowia, są: dym papierosowy, alkohol, leki, zła dieta (nadmiar tłuszczów), skażone powietrze (ozon, tlenki azo­tu), spaliny samochodowe, stres, pestycydy, che­mia spożywcza.
Nadmierna ilość wolnych rodników doprowa­dza do degeneracji komórek, a w konsekwencji wie­lu chorób. Szczególnie narażone są: płuca, układ sercowo-naczyniowy, nerki, wątroba, przewód pokarmowy, krew, narząd wzroku i mięśnie. Do najgroźniejszych dla zdrowia i życia człowieka pro-HHcesów chorobowych, w powsta­waniu których wolne rodniki bio­rą duży udział, należy zaliczyć: •-miażdżycę i jej skutki w postaci choroby niedokrwiennej serca, łącz­nie z zawałem i zatorami mózgu
-choroby nowotworowe, czyli głównego zabójcę współczesnego człowieka (wolne rodniki modyfi­kują aparat genetyczny komórki uszkadzając DNA)
-zaćmę starczą
-choroby Parkinsona i Alzheimera
-reumatoidalne zapalenie stawów
-przyspieszenie procesów starzenia się organizmu.

Na degenerację komórki mają wpływ dwa pod­stawowe czynniki: zbyt duża ilość wolnych rod­ników oraz słabe ścianki, które nie są w stanie zabezpieczyć ich przed uszkodzeniami. W warun­kach właściwej homeostazy ustrojowej (czyli pra­widłowego funkcjonowania organizmu) tworzące się w nadmiarze wolne rodniki są neutralizowane przez antyoksydanty (czyli wymiatacze wolnych rodników) pochodzenia endogennego (wewnętrz­nego) i żywieniowego. Jednak w przypadku upo­śledzonych mechanizmów obronnych organizmu lub zbyt intensywnych procesów wolnorodnikowych dochodzi do zakłóceń w fizjologii komórki, co ostatecznie prowadzi do powstawania wymie­nionych chorób.
W skład Alveo wchodzą antyoksydanty, któ­re znacznie zmniejszają ilość wolnych rodników, doprowadzając zarazem do regeneracji komórek, a co za tym idzie do poprawienia się stanu zdro­wia. Biorąc pod uwagę, jakie spustoszenie w na­szym organizmie powoduje sposób odżywiania oraz niehigieniczny styl życia (stres, brak ruchu, nieumiejętność relaksu), zapobieganie, czyli pro­filaktyka w postaci przyjmowania Alveo, może uchronić społeczeństwo przed zwiększającą się liczbą chorób cywilizacyjnych.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces

Tagi: , jak byc cale zycie zdrowym, zdrowe cialo, wydajnosc organizmu, jak poprawic wydajnosc organizmu,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.