Zadbajmy o szczegóły

Zadbajmy o szczegóły

Czasem mały drobiazg decyduje o sukcesie


Marek Wawrzeńczyk,
doświadczony
specjalista do spraw
marketingu,
Vice President Akuna
Polska, doradza,
jak skutecznie pracować
i nie popełniać błędów


„Diabeł tkwi w szczegółach". Czy to powiedzenie możemy odnieść również do pracy? Oczywiście. O naszym po­wodzeniu decyduje ogromna ilość szczegółów, na które musi­my zwrócić uwagę. Bardzo waż­ny jest właściwy wybór miejsca spotkania. Na pewno nie po­winniśmy się spotykać w biurze. To jest takie miejsce, w którym nie będzie warunków do spo­kojnego przekazania informa­cji. Poza tym w biurze zazwyczaj siadamy po przeciwnej stronie biurka, a to sugeruje, że jeste­śmy petentami. Zadzwoni tele­fon, wejdzie sekretarka... Spotka­nie w restauracji? Tak, ale tylko w tej, którą znamy. Wiemy, że jest tam spokój, nie jest zbyt ciasno i są warunki do rozmowy.

Wiele osób najbardziej ceni sobie spotkania w domu. Dlaczego?
Najlepiej czujemy się we własnym domu. Poza tym mamy gwarancję, że ta osoba przyjdzie na spotkanie.

Na co należy zwrócić uwagę, jeśli umawiamy się u kogoś w domu?
Tu jest cała masa ważnych szcze­gółów. Pierwsza sprawa to właści­wy ubiór. Nie wychodźcie z domu, dopóki nie spojrzycie w lustro, za­dając sobie pytanie, czy chcieliby­ście poznać taką osobę. Nie powin­niśmy się spóźniać. Jeśli to zrobimy, zaczynamy się tłumaczyć. A poza tym spóźnienie to brak szacunku dla drugiego człowieka. Jeśli sami chcemy być traktowani z szacun­kiem, nie spóźniajmy się. Musimy np. przewidzieć wystąpienie ewentualnych korków na dro­gach. Jeśli nie znamy dokład­nie miejsca spotkania, powin­niśmy mieć zapas czasu na to, aby odnaleźć adres.

Wchodzimy punktualnie. I co dalej?
Bardzo ważny jest pierw­szy moment. Przywi­tanie. Należy podać rękę zdecydowa­nie, spojrzeć przy tym w oczy. Do­brze jest rozpocząć rozmowę neutral­nym stwierdzeniem, np. że osiedle jest ładnie położo­ne, albo: mieszkacie państwo w malow­niczej okolicy. Po­winien to być temat pozytywny, taki, który dobrze nastraja

Panuje miła, przyjazna atmosfera, na co następnie zwraca­my uwagę?
Czy mamy zdjąć buty, czy nie? Oczywiście, że ich nie zdejmuje­my, zadbajmy o to, żeby były czyste. Często bywa tak, że organizują­cy spotkanie nadgorliwie zdejmu­je buty, stawiając w trudnej sytuacji osobę, która ma je przeprowadzić. Kiedyś znalazłem się w takiej sytu­acji, że stałem sobie w garniturze z teczką na boso!!! Kolejną ważną rzeczą jest miejsce, gdzie siadamy, Najlepiej zapytać o to gospodarza. Każdy w swoim domu ma ulubione miejsce, w którym dobrze się czuje i zawsze tam siada. Nie zajmujmy więc miejsca gospodarza.

Czy możemy zaczynać prezen­tację w momencie, kiedy wszy­scy jeszcze nie są przygotowani do jej wysłuchania?
Nie. Należy poczekać, aż kawa czy herbata będzie na stole. Dobrze jest, aby telewizor lub radio były wyłączone, chodzi o to, aby nasze spotkanie przebiegało w skupieniu i w przyjaznej atmosfe­rze. Powinna o to zadbać osoba organizująca spo­tkanie.

W którym momen­cie zacząć rozmowę oAlveo? Z chwilą uzyskania odpowiedniego kli­matu organizujący spotkanie od­daje głos oso­bie, która ma mówić o pro­dukcie. Ważne jest, aby w trak­cie prezentacji nie przerywać prowadzącemu, nie przeszka­dzać, słuchać i się uczyć.


Tagi: , sukces, droga do sukcesu, sukces w akunie, marketing, marketing sieciowy,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.