Zdrowy sen, spokojne życie

Zdrowy sen, spokojne życie

Alveo w walce ze stresem

Rozmowa z lek. med. Wojciechem Urbaczka, specjalistą chorób dziecięcych

Dlaczego we współczesnym świecie tak bardzo jesteśmy nara­żeni na stres?
Coraz częściej znajdujemy się w sytuacjach, które ten stres po­wodują. Pojawiają się one już w przedszkolu i szkole. Rośnie tempo pracy i życia. Ciągły po­śpiech, hałas, tłok na ulicach, peł­ne napięć życie prywatne. Stres to normalna reakcja organizmu na działające bodźce zewnętrzne. Je­żeli w takiej sytuacji reagujemy przyśpieszonym pulsem i odde­chem, objawami neurowegetatywnymi, ale w sferze emocjonalnej oceniamy te zjawiska jako coś normalnego nic w tym złego. Je­żeli zaś odbieramy te sygnały jako bardzo negatywne, to oznacza, że już mamy problemy z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych i zaczyna się blokada naszych sił witalnych.

Jaka jest nasza reak­cja na stres?
Reakcja jest kilku­stopniowa. Na począt­ku na krótko zostaje za­hamowany nasz opór i chęć walki z nega­tywnymi bodźcami. Następnie, po okre­sie dostosowywania się do nowej sytuacji, w or­ganizmie dochodzi do pełnej mobi­lizacji i walki ze stresem. Ten etap mieści się w kategorii zjawisk fizjo­logicznych. Kiedy jednak stan po­budzenia przedłuża się i trwa zbyt długo, a bodziec jest nadal bardzo silny, niektórzy z nas nie mogą so­bie poradzić z problemem. Naj­większe szanse na skuteczną walkę ze stresem mają osoby, których or­ganizm jest w idealnej równowadze
psychosomatycznej.

Jakie są pierwsze symptomy za­burzenia równowagi w naszym organizmie?
Stres może doprowadzić do bez­senności. Po nieprzespanej nocy je­steśmy wykończeni, rozdrażnieni, z podkowami pod oczami. Idzie­my do lekarza, który przepisuje nam tabletki nasenne. Zaczymy brać leki, działające tylko objawy choroby, a nie likwiduje jej przyczyny. Z czasem zwiększaimy dawki, zażywamy inne, naszym zdaniem bardziej skuteczne, aparaty farmakologiczne. Śpimy, : nie jest to sen normalny, regerujący organizm. Przypomina . się historia pewnej matki, któ-odwiedziła kilku lekarzy z powodu problemów swojego rocznego dziecka z zasypianiem. Otrzymała kilka preparatów działających na­sennie. Kuracja nie przyniosła jed­nak pożądanych efektów dziec­ko nadal nie spało. Żaden z lekarzy nie zapytał jednak, w jakich wa­runkach przebywa maluch. Oka­zało się, że miał łóżeczko przy grającym telewizorze. Nie było więc szans, żeby leczenie objawo­we przyniosło długotrwałe efekty. Wystarczyło bowiem przenieść łó­żeczko lub wyłączyć telewizor. Po­dobnie jest ze stosowaniem leków psychotropowych lub antydepresyj­nych. Musimy zdawać sobie spra­wę, że nasz organizm poradzi sobie ze stresem tylko w przypadku, gdy cały ustrój odzyska równowagę.

Czy Alveo może nam pomóc w walce ze stresem?
Stosowanie w takich przypad­kach Alveo niezmiernie pomaga. Po okresie odtrucia, a następnie do­starczenia odpowiednich ilości aminokwasów, ma­kro mikroelementów, witamin i pierwiastków śladowych, nasz orga­nizm odzyskuje równo­wagę, dzięki której ustrój doskonale radzi sobie w sytuacjach stresowych. Jeśli do leczenia różnych stanów chorobowych dodajemy Alveo, pierw­szym objawem działania preparatu jest zniknię­cie problemów z bezsen­nością, a następnie pra­widłowe relacje między dniem a nocą u pacjenta.

Czy może Pan podać konkretne przykłady pozytywnego działania Alveo w likwidowaniu przyczyn stresu?
Przekonałem się o tym poleca­jąc preparat maturzystom. Efek­ty jego działania były znakomite. Osoby te przyjmowały przez pe­wien czas dwa razy po 28 ml Alveo i nie odczuwały potrzeby picia kawy czy brania środków pobudzających. Podczas snu odpoczywa­ły, budziły się wypoczęte, w pełni zdolne do przyswajania wiedzy. Eg­zamin maturalny zdały bez więk­szych trudności.

Wiele kłopotów sprawiają ro­dzicom dzieci nadpobudli­we. Medycyna nie zna skutecznego leku na leczenie zespołu ADHD.
Czy Alveo może pomóc w tym przypadku?

W przypadku dzieci cierpią­cych na nadpobudliwość obser­wowałem zadziwiające działanie tego preparatu. Dzieci wycisza­ły się, stawały się spokojniejsze. Łatwiej koncentrowały się pod­czas nauki, znikało tak typowe dla nich rozkojarzenie. Rodzi­ce, którzy do tej pory stosowa­li leki uspokajające, powodujące ograniczenie nadpobudliwości, ale jednocześnie narastającą sen­ność, odstawili je po pewnym czasie spożywania Alveo. Myślę, że na taki efekt miał wpływ za­warty w preparacie ekstrakt ziół oraz kompleks witamin B. Ho­meostaza układu pokarmowego zależy bowiem od odpowiedniej ilości właśnie witamin z grupy B, a to z kolei ma wpływ na prawi­dłową pracę mózgu.

Czy Alveo może działać pozy­tywnie również w przypadku osób zapracowanych, zestresowanych trudami codziennego życia?
Kilka miesięcy temu odwie­dził mnie znajomy ze studiów, za­łamany stanem swojego zdrowia. Ogrom obowiązków, ciągłe stresy związane z pracą zawodową, obcią­żenia kredytowe i walka z bankami spowodowały u niego bezsenność, gonitwę myśli oraz nadciśnie­nie. Zaczął brać środki psycho­tropowe, które w jego przypadku spowodowały jeszcze większe przy­gnębienie - nie widział już wyjścia z tej krytycznej sytuacji. Po długiej rozmowie dowiedziałem się, że wy­kończony 12-14-godzinnym dniem pracy je obfitą kolację, kładzie się do łóżka i... zaczyna myśleć o pro-
blemach. Bierze leki nasenne i rano budzi się znów nie do życia. Zaczął pić Alveo - dwa razy po 28 ml. Za­leciłem mu również lekkie obcią­żenie układu krążenia przed snem. Uzgodniliśmy, że będzie wykony­wał małą gimnastykę podczas brania prysznicu. Poza tym zaczął jeść lekki posiłek na 1,5-2 godz. przed snem. Trzy tygodnie kuracji dały rewelacyjne efekty - pacjent odsta wił leki psychotropowe i nasenne, zaczął normalnie funkcjonować. Alveo może okazać się preparatem niezmiernie pomocnym w kuracji antystresowej.

Ciąża i karmienie to okres, kie­dy kobieta szczególnie powinna unikać stresu, gdyż działa on ne­gatywnie na dziecko. Czy zaobser­wował Pan pozytywne działanie Alveo w przypadku kobiet w ciąży i matek karmiących?
Polecałem picie Alveo ko­bietom w ciąży. Muszę stwierdzić, że ich odporność zarówno na infekcje wirusowe i bakteryjne, jak i na stres była bardzo wysoka. Matki natomiast nie miały proble­mów z karmieniem piersią. Wbrew temu, co twierdzą nasze babcie, laktacji nie pobudza picie bawarki i dużej ilości płynów. Jest ona zwią­zana z naszą kondycją psychicz­ną - stres może zahamować proces wydzielania mleka. Kobiety spoży­wające Alveo lepiej spały, były spo­kojniejsze, co w konsekwencji spra­wiało, że proces laktacji przebiegał bez żadnych zakłóceń.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Rozmawiała Beata NowackaTagi: , jak walczyc ze stresem, sposoby na stres, adhd, stres u dzieci, leki na stres, klopoty ze stresem,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.