Lepiej być zdrowym niż pacjentem

Lepiej być zdrowym niż pacjentem

Alweo wspomaga leczenie

Rozmowa z doktorem nauk medycznych, neurochirurgiem Jackiem Jakubowskim ze Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Co to jest homeosta za?
Homeostaza to stan stałości składu we­wnętrznego i czyn­ności organizmu ży­wego. Inaczej: stan, w którym wszystkie pro­cesy zachodzą­ce w organizmie żywym przebie­gają w optymalny sposób, co z kolei wa­runkuje prawidłowe działanie wszyst kich narządów i systemó a w konsekwencji całego organi­zmu. Ciało jest niezwykle złożo­nym systemem komórek, tkanek, narządów, systemów (układów), które będąc wzajemnie powiązane czynnościowo stanowią całość. Działa ona sprawnie tylko wtedy, gdy wszystkie jej elementy składo­we pracują popraw­nie na każdym poziomie, tj. od skła­dowych wnętrza komór­ki do ca-łych układów. Utrzymywanie takiej sytuacji w granicach optymalnych j jest zwane homeostazą. Homeostaza organizmu to „książkowo" działające procesy biochemiczne i biofizyczne.

Jakie czynniki zaburzają home ostazę? Dlaczego tak się dzieje?
Homeostazę zaburzają wszystkie czynniki, które wywierają negatyw­ny wpływ na procesy biologiczne I w organizmie żywym. Nie jest on w stanie obronić się przed szkodli wymi czynnikami wewnętrzny­mi i zewnętrznymi, które w efekcie swojego działania zaburzają stałość wewnętrzną. Powstałe na skutek tego dysregulacje działania składo­wych części organizmu na każdym poziomie prowadzą do zaburzeń funkcji, a potem do zmian orga­nicznych (strukturalnych), nawet tak poważnych jak powstawanie nowotworów! Czynnikami prowa­dzącymi do zaburzeń homeostazy mogą być np. odwodnienie, za­trucie toksynami - papierosy, alkohol, dodatki do środków spożywczych - choćby kon­serwanty i składniki opako­wań przenikające do żyw­ności, spaliny, toksyny przemysłowe, pole elek­tromagnetyczne, emi­towane przez urządze­nia elektryczne, nawet przewody pod napię­ciem, smog elektro­magnetyczny, ura­zy, infekcje, stres, leki - mające prze­cież efekty ubocz­ne, prawie każda choroba - li­sta jest bardzo długa!

W jaki sposób możemy się uchronić przed chorobami?
Higiena życia w szerokim tego słowa znaczeniu! Po pierwsze -nie szkodzić!, Sto razy lepiej zapo­biegać niż leczyć! takie maksymy znali już starożytni lekarze i filozo­fowie. Niwelować skutki działania czynników szkodliwych, na które z własnej i nie tylko z własnej woli jesteśmy narażeni. Sztucznie pro­dukowana żywność, wadliwe nawy­ki żywieniowe, brak ruchu, relaksu czy rehabilitacji oraz szkodliwy tryb życia ograniczają zaopatrzenie orga­nizmu we wszystkie składniki ko­nieczne do zachowania homeosta­zy. Radzę kontrolować stan swojego zdrowia i sumiennie leczyć stwier­dzone choroby. Stosować suplemen­ty spożywcze, regulujące homeosta­zę do poziomu optymalnego mam na myśli na przykład Alveo. To pro­ste rady, a jakże trudne do realizacji w życiu codziennym. Zwykle ogra­nicza nas tylko brak świadomości zagrożeń oraz niewiedza na temat sposobów pozwalających unikać problemów ze zdrowiem. Pozwolę sobie stwierdzić, że często choruje­my na skutek braku tej wiedzy.

Jak Alveo może nam pomóc?
Alveo reguluje homeostazę! Pod­nosi odporność, poprawia pracę wszystkich układów i narządów wzmacnia ich działanie. Usuwa tok­syny z organizmu, w tym czynniki rakotwórcze, rewitałizuje, reminera-lizuje - zapewnia dostarczenie sub­stancji mineralnych. To jest właśnie to, czego potrzebuje każdy organizm do prawidłowego działania, Spo­tkałem się w środowisku medycz­nym z żartobliwym opisem działa­nia witaminy C: Czyści krew, puszcza mocz i przedziwnie wzmacnia. Alveo nie jest produktem magicznym, ale szczegółowo opracowanym środ­kiem pochodzenia naturalnego, jest oczyszczone z substancji, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na organizm. Jak powiedzia­łem wcześniej, podstawą prawidło­wego działania każdego organizmu żywego jest zachowanie homeostazy!

Czym zajmuje się neurochirur­gia? Pacjenci z jakimi schorzenia­mi trafiają do Pana?
Neurochirurgia jest dziedzi­ną medycyny, której przedmio­tem jest chirurgiczne leczenie cho­rób układu nerwowego, zarówno ośrodkowego (mózg i rdzeń krę­gowy), jak i obwodowego (ner­wy czaszkowe i obwodowe). Po­nadto zajmuje się także grupami chorób czaszki i kręgosłupa. Są to urazy z uszkodzeniem układu nerwowego, choroby naczyniowe, nowotworowe, zwyrodnienia, nie­które postaci chorób zapalnych, zaburzeń rozwojowych (np. wady wrodzone) i neurologicznych po­wikłań innych chorób.

W jaki sposób Alveo może wspomóc ich leczenie?
Istotnie, Alveo jest środ­kiem wspomagającym leczenie. To nie tylko preparat zapobiegaw­czy o bardzo szerokim zastosowa­niu, ale również środek wspomaga­jący leczenie chorób. Ważne jest to, że nie wchodzi w ujemne interak­cje z leczeniem podstawowym, tj. nie przeciwdziała leczeniu farma­kologicznemu. Alveo często do­prowadza do konieczności zmniej­szenia dawek leków stosowanych w leczeniu poważnych chorób (w nadciśnieniu, astmie, uczule­niach, cukrzycy - nawet insulino-zależnej, zapaleniu stawów i wielu, wielu innych jednostkach chorobo­wych).

Czy w przypadku schorzeń po­urazowych Alveo może przyspie­szyć nasz powrót do zdrowia?
Tak. Utrzymanie prawidłowej ho­meostazy warunkuje szybkie goje­nie, regenerację i rekonwalescencję.

Neurochirurgia to dziedzi­na medycyny, w której na profi­laktykę często jest już za późno? Czy to prawda? Zapewne jeszcze długo będzie to prawda. Nie dotyczy to jednak tylko neurochirurgii. Lekarze każ­dej specjalności zbyt często spotykają się z zastarzałymi postacia­mi chorób, które leczy się o wiele trudniej. Czasem jest to wina pa­cjenta, lekarza lub systemu opieki zdrowotnej. Czasem jednak cho­roby przebiegają skrycie podklinicznie. Stąd ważna jest profilakty­ka i systematyczne kontrole stanu zdrowia.

Na co powinniśmy, w dzisiej­szym świecie, zwracać szczegól­ną uwagę, aby cieszyć się dobrym zdrowiem?
Świadoma uwaga każdego z nas powinna być skoncentrowana na trzech punktach:
Profilaktyka - świadome działa­nie polegające na zapobieganiu za­burzeniom regulacji, a w efekcie chorobom. Jest zbyt niedocenia­na, zbyt niewygodna w obecnym świecie. Wymaga bowiem wysiłku i systematyczności. Higiena życia: psychiczna, żywieniowa, nawy­ków, wypoczynku, rehabilitacji, relaksu itp. Alveo ma tutaj swoją niepodważalną pozycję. Zwykle nie doceniamy zdrowia, dopóki nie zachorujemy - a wtedy może być już zbyt późno !
Przestrzeganie zaleceń lekarzy w leczeniu wykrytych chorób. Wspomaganie leczenia konwen­cjonalnego, np. przez zastoso­wanie Alveo - o czym powinien również wiedzieć lekarz prowa­dzący. Przestrzegam jednak przed utoż­samianiem Alveo z panaceum (le­kiem na wszystko) ! Istnieją również przeciwwskazania do stosowa­nia preparatu, np. chemioterapia czy stany po przeszczepach narzą­dów. Alveo to ważny, często zaska­kująco skuteczny, ale środek zapo-biegawczo-wspomagający.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Rozmawiała Katarzyna MazurTagi: , neurochirurgia, neyrologia, homeostaza, zaburzenia homeostazy, uklad wewnetrzny,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.